Гүйцэтгэсэн ажил

Манай компани Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний хийх эрхийг Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас анх 2013 онд авч 2016 онд дахин 3 жилээр сунгуулан ажиллаж байна. Манай компани дараах чиглэлүүдээр байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийж байна.

    • Уул уурхай
    • Дэд бүтэц/авто зам, барилга байгууламж, шугам сүлжээ г.м/
    • Хөдөө аж ахуй
    • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ /аялал жуулчлал, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бүх төрлийн төслүүд хамрагдана/.

Бид тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд дараах төслүүдэд байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг гүйцэтгэж байна. Үүнд:

"Ийстер биотех" ХХК-ний Яс боловсруулах үйлдвэр байгуулах төслийн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан

"Ийстер биотех" ХХК-ний Яс боловсруулах үйлдвэр байгуулах төслийн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан

"Жэй икс эс" ХХК-ний Дулааны аргаар мах боловсруулах үйлдвэрийн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан

"Жэй икс эс" ХХК-ний Дулааны аргаар мах боловсруулах үйлдвэрийн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан

"Алтай Эко хүнс" ХХК-ний Хөдөө аж ахуйн үйлдвэр, технолгийн парк, халал аргаар мах бэлтгэх үйлдвэр байгуулах төслийн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлг

"Алтай Эко хүнс" ХХК-ний Хөдөө аж ахуйн үйлдвэр, технолгийн парк, халал аргаар мах бэлтгэх үйлдвэр байгуулах төслийн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан

Баянгол дүүрэг дэхь Боловсрол, соёл урлаг, биеийн тамирын төв барих төслийн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан

"Исүс христийн хожмийн үеийн гэгээнтнүүдийн сүм" ШБ-ын Баянгол дүүрэг дэхь Боловсрол, соёл урлаг, биеийн тамирын төв барих төслийн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан

Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо, 14-н давхар үйлчилгээтэй орон сууцны зориулалттай барилгын байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан

Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо, 14-н давхар үйлчилгээтэй орон сууцны зориулалттай барилгын байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан

Багануур дүүрэг дэхь Залуусын гудамж цуглааны байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан

"Исүс христийн хожмийн үеийн гэгээнтнүүдийн сүм" ШБ-ын Багануур дүүрэг дэхь Залуусын гудамж цуглааны байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан

Тусгай зөвшөөрөл

Компаний үйл ажиллагаа, тусгай зөвшөөрөл Бид байгаль орчны судалгаа, үнэлгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах Төрийн Захиргааны төв байгууллагын албан ёсны зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн компани юм.