БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛГЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

байгаль орчины үнэлгээ зурган илэрцүүд

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛГЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

  1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай хүсэлт /албан бичиг/
  2. Эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан ТЭЗҮ, зураг төсөл
  3. Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрт тусгагдсан эсэх /газрын зөвшөөрөл, ТХГН-т байрлах бол Хамгаалалтын захиргааны санал/
  4. Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдлын тодорхойлолт
  5. Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан
  6. Төсөл хэрэгжих орчны тойм зураг (топо, сансрын)
  7. Тухайн сум, дүүргийн Засаг даргын тодорхойлолт
  8. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан байх/
  9. Уул уурхайн төслийн хувьд:

а. Дээр дурдсан бүх баримт бичгүүд

б. Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар/нотариатаар батлуулсан байх/

в. XV лицензтэй бол хайгуулын ажлын батлагдсан тайлан, нөөц баталсан шийдвэр

г. MV лицензтэй бол эрх бүхийбайгууллагаар батлагдсан ТЭЗҮ, нөөц баталсан шийдвэр

д. БОНҮ-ний нэмэлт, тодотгол хийлгэх   төслийн хувьд нөөцийн хөдөлгөөний тайлан

е. Төсөлтэй холбогдох зураг төсөл

  1. Төсөлд ашиглах түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчийн талаарх мэдээлэл г.м.

 

Олгох хугацаа: Материал хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 14 хоногт олгох ба шаардлагатай тохиолдолд 14 хоногийн хугацагаар нэг удаа сунгаж болно.

Сэтгэгдлүүд
Буцах

Тусгай зөвшөөрөл

Компаний үйл ажиллагаа, тусгай зөвшөөрөл Бид байгаль орчны судалгаа, үнэлгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах Төрийн Захиргааны төв байгууллагын албан ёсны зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн компани юм.